კონტაქტები

შპს "კარინა Trading" (კარინა ტრეიდინგ) 
გსნ: 600400535687
ბსნ: 040840000719
ისკ (ტენგე): KZ619470398033467913
ისკ (USD): KZ439470840000004214
ისკ (EURO): KZ989470978202070872
ისკ (RUB): KZ589470810014160174
სს აბ "ალფა–ბანკი" 
ბსკ: ALFAKZKA
დღგ-ს მოწმობა: სერია 60001 № 0009189 გაცემული 01.12.2009 წ.

იურიდიული მისამართი: 050014, ქ. ალმათი, კაზიბაევის ქ., 264 ა
ფაქტიური მისამართი (წერილებისთვის):  050014, ქ. ალმათი, კაზიბაევის ქ., 264 ა

საკონტაქტო ტელეფონი: +7 (727) 384-17-18
საკონტაქტო ტელეფონი: +7 (727) 384-17-77
საკონტაქტო ტელეფონი: +7 (727) 377-81-84
E-mail: info@karina.kz 
WWW: http://www.karina.kz 

E-mail (საჩივრებისა და წინადადებებისთვის): agasi@zavaryan.com