კონტაქტები

შპს "კარინა Paper" (კარინა ტრეიდინგ) 
გსნ: 
ბსნ: 020940004305
ისკ (ტენგე): KZ71722S000008667357
ისკ (USD): KZ46722S000014030743
ისკ (EURO): KZ02722S000013866829
ისკ (RUB): KZ68722S000014302335
სს აბ "ალფა–ბანკი" 
ბსკ: CASPKZKA
დღგ-ს მოწმობა: სერია 60001 № 0031410 გაცემული 01.12.2009 წ.

იურიდიული მისამართი: 050014, ქ. ალმათი, კაზიბაევის ქ., 264 ა
ფაქტიური მისამართი (წერილებისთვის):  050014, ქ. ალმათი, კაზიბაევის ქ., 264 ა

საკონტაქტო ტელეფონი: +7 (727) 384-17-18
საკონტაქტო ტელეფონი: +7 (727) 384-17-77
საკონტაქტო ტელეფონი: +7 (727) 377-81-84
E-mail: info@karina.kz 
WWW: http://www.karina.kz 

E-mail (საჩივრებისა და წინადადებებისთვის): agasi@zavaryan.com